వీడియో

డిస్టాల్ హ్యూమరస్ మీడియల్ లాకింగ్ ప్లేట్

మల్టీ-యాక్సియల్ డిస్టాల్ లాటరల్ టిబియా

క్లావికిల్ హుక్ లాకింగ్ ప్లేట్

హ్యూమరల్ వై ఆకారం

డిస్టాల్ క్లావికల్ పునర్నిర్మాణం

డిస్టాల్ లాటరల్ హ్యూమరస్

పార్శ్వ టిబియా పీఠభూమి మల్టీ-యాక్సియల్

డిస్టాల్ మీడియల్ టిబియా

డిస్టాల్ లాటరల్ టిబియా ఎల్

డిస్టాల్ ఫైబ్యులర్ పూర్వ పార్శ్వ

డిస్టాల్ ఫైబ్యులర్ పూర్వ పార్శ్వ

డిస్టాల్ ఫైబ్యులర్ పూర్వ పార్శ్వ

ఉల్నా ఒలేక్రానన్

డిస్టాల్ వోలార్ వ్యాసార్థం వాలుగా ఉండే తల

డిస్టాల్ వోలార్ వ్యాసార్థం వాలుగా చిన్నది

ఫైబ్యులర్ పృష్ఠ పార్శ్వ

ఫైబ్యులర్ పార్శ్వ డిస్టాల్

మల్టీ-యాక్సియల్ డిస్టాల్ ఫెముర్

తొడ మెడ i రకం

మల్టీ-యాక్సియల్ మీడియల్ టిబియా పీఠభూమి

పార్శ్వ టిబియా పీఠభూమి

మల్టీ-యాక్సియల్ హ్యూమరస్ మెడ

క్లావికిల్ పునర్నిర్మాణం 7 రంధ్రాలు

క్లావికల్ పునర్నిర్మాణం